Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει τον δρόμο για την έγκριση, έως τον Ιούνιο, απόφασης σχετικά με το καθεστώς απαλλαγής θεώρησης για τους Τούρκους πολίτες

Το δίκτυό μας, στα πλαίσια της έγκυρης ενημέρωσης, την οποία επιδιώκει να παρέχει στους συμπολίτες μας, παραθέτει αυτούσιο το δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την κατάργηση της βίζας για τους Τούρκους πολίτες:

 

ΠΗΓΗhttp://europa.eu

Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει τον δρόμο για την έγκριση, έως τον Ιούνιο, απόφασης σχετικά με το καθεστώς απαλλαγής θεώρησης για τους Τούρκους πολίτες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει τον δρόμο για την έγκριση, έως τον Ιούνιο, απόφασης σχετικά με το καθεστώς απαλλαγής θεώρησης για τους Τούρκους πολίτες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την άρση της υποχρέωσης θεώρησης για τους Τούρκους πολίτες, εφόσον οι τουρκικές αρχές εκπληρώσουν, επειγόντως και όπως δεσμεύτηκαν στις 18 Μαρτίου 2016 ότι θα πράξουν, τα εκκρεμή κριτήρια του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων. Παράλληλα με την πρόταση αυτή, η Επιτροπή υποβάλλει επίσης έκθεση για την πρόοδο της Τουρκίας όσον αφορά την εκπλήρωση των κριτηρίων του χάρτη πορείας.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Frans Timmermans, δήλωσε τα εξής: «Η Τουρκία έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο, ιδίως τις τελευταίες εβδομάδες, όσον αφορά την εκπλήρωση των κριτηρίων του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων.Πρέπει ακόμα να γίνουν πολλά και επειγόντως, αλλά, αν η Τουρκία διατηρήσει την πρόοδο που σημειώθηκε, μπορεί να εκπληρώσει τα εναπομένοντα κριτήρια.Για τον λόγο αυτό υποβάλλουμε πρόταση που ανοίγει τον δρόμο ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να αποφασίσουν να άρουν την υποχρέωση θεώρησης, εφόσον έχουν εκπληρωθεί τα κριτήρια.»

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Οι τουρκικές αρχές έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο από την σύνοδο κορυφής ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου και ευελπιστούμε ότι η Τουρκία είναι προσηλωμένη στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε όλα τα μέτωπα το συντομότερο δυνατόν. Εφόσον εκπληρωθούν όλα τα κριτήρια επειγόντως, η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει πρόταση για τη μεταφορά της Τουρκίας στον κατάλογο των χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης. Προφανώς, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τη συνεχή τήρηση των εν λόγω κριτηρίων.»  

Η ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για την Τουρκία αποτελεί βασικό στοιχείο της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016, στην οποία αναφέρεται ότι η εφαρμογή του χάρτη πορείας θα επισπευσθεί για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων προκειμένου να αρθούν οι υποχρεώσεις θεώρησης για τους Τούρκους πολίτες, το αργότερο έως τα τέλη Ιουνίου 2016, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκπληρωθεί όλα τα κριτήρια. Για να μπορέσουν οι συννομοθέτες να εγκρίνουν την πρόταση τον Ιούνιο, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει, στις αρχές του Μαΐου, πρόταση για τη μεταφορά της Τουρκίας στον κατάλογο των χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης, ούτως ώστε να τηρηθεί η προθεσμία των οκτώ εβδομάδων από τη στιγμή της διαβίβασης του σχεδίου στα εθνικά κοινοβούλια έως την έγκρισή του.

Η έκθεση προόδου που εγκρίθηκε σήμερα αξιολογεί την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής από την Τουρκία όσον αφορά την εκπλήρωση των κριτηρίων, επισημαίνει τα εναπομένοντα κριτήρια και καθορίζει τα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να λάβει η Τουρκία για να εκπληρώσει τις εναπομένουσες απαιτήσεις, σε τομείς όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς, η προστασία δεδομένων, η δικαστική συνεργασία με όλα τα κράτη μέλη, η ενισχυμένη συνεργασία με την Ευρωπόλ και η αναθεώρηση της νομοθεσίας και των πρακτικών σχετικά με την τρομοκρατία.

Σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της επίσπευσης της εφαρμογής του χάρτη πορείας, έχει καταστεί αδύνατη μέχρι σήμερα η εκπλήρωση ορισμένων κριτηρίων, όπως η πλήρης ανάπτυξη βιομετρικών διαβατηρίων και η εξέταση της εφαρμογής της συμφωνίας επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας (που θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από την 1 Ιουνίου). Κατά τα άλλα, η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι τώρα από τις τουρκικές αρχές και τις ενθαρρύνει να εντείνουν επειγόντως αυτές τις προσπάθειες για να εκπληρώσουν όλες τις απαιτήσεις ώστε να επιτύχουν την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για τα ταξίδια στα κράτη μέλη της ΕΕ θα εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με εξαίρεση την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στις τέσσερις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία). Η απαλλαγή αφορά μόνο διαμονή βραχείας διάρκειας έως 90 ημέρες (εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών) για επαγγελματικούς, τουριστικούς ή οικογενειακούς σκοπούς, μεταξύ άλλων. Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης δεν προβλέπει το δικαίωμα εργασίας στην ΕΕ. Οι διάφορες άλλες προϋποθέσεις πρόσβασης στον χώρο Σένγκεν θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται, ιδίως η υποχρέωση των ενδιαφερομένων να είναι σε θέση να αποδεικνύουν τον σκοπό του ταξιδιού και τη διάθεση επαρκών μέσων διαβιώσεως.

Όπως για όλες τις χώρες που απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού για τις θεωρήσεις, των οποίων οι πολίτες μπορούν να ταξιδεύουν στην Ευρώπη με απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης, η ρήτρα διασφάλισης που θεσπίστηκε στις αρχές του 2014 θα ισχύει για ταξίδια πολιτών της Τουρκίας με απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης. Λαμβάνοντας υπόψη τον πρόσφατο διάλογο με κράτη μέλη σχετικά με την συνολική πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ, η Επιτροπή πρότεινε σήμερα την ενίσχυση αυτού του μηχανισμού αναστολής ώστε να διευκολύνονται τα κράτη μέλη να ενημερώνουν για περιστάσεις που οδηγούν σε πιθανή αναστολή και να παρέχεται στην Επιτροπή η δυνατότητα να ενεργοποιεί τον μηχανισμό με δική της πρωτοβουλία.

Ιστορικό

Στις 16 Δεκεμβρίου 2013, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε με την Τουρκία διάλογο για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, παράλληλα με την υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή. Ο διάλογος για την ελευθέρωση των θεωρήσεων βασίζεται στον χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων με την Τουρκία, ένα έγγραφο που καθορίζει τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να εκπληρώσει η Τουρκία, ούτως ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 539/2001, που θα παρέχει στους Τούρκους υπηκόους τη δυνατότητα να παραμένουν για μικρά διαστήματα (π.χ. 90 ημέρες ανά περίοδο 180 ημερών) στον χώρο Σένγκεν, για επαγγελματικούς, τουριστικούς ή οικογενειακούς λόγους, χωρίς θεώρηση.

Οι 72 απαιτήσεις που παρατίθενται στον χάρτη πορείας χωρίζονται σε πέντε θεματικές ενότητες: ασφάλεια εγγράφων, διαχείριση της μετανάστευσης, δημόσια τάξη και ασφάλεια, θεμελιώδη δικαιώματα και επανεισδοχή των παράτυπων μεταναστών.

Στις 20 Οκτωβρίου 2014, η Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη της έκθεση σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας όσον αφορά την εκπλήρωση των κριτηρίων του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων. Στην πρώτη αυτή έκθεση, η Επιτροπή αξιολόγησε την εκπλήρωση κάθε κριτηρίου και διατύπωσε συστάσεις για την επίτευξη μεγαλύτερης προόδου όσον αφορά όλα τα κριτήρια.

Επ’ ευκαιρία της συνόδου κορυφής ΕΕ-Τουρκίας της 29ης Νοεμβρίου 2015, με την οποία ενεργοποιήθηκε το κοινό σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκίας, η ΕΕ επικρότησε τη δέσμευση που ανέλαβε η Τουρκία, έναντι όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών, να επισπεύσει την εκπλήρωση των κριτηρίων του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση των θεωρήσεων. Η Τουρκία ανέλαβε τη δέσμευση να επισπεύσει την εφαρμογή του χάρτη πορείας, μεταξύ άλλων με την προώθηση της εφαρμογής όλων των διατάξεων της συμφωνίας επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας.

Στις 4 Μαρτίου 2016, η Επιτροπή ενέκρινε τη δεύτερη έκθεσή της σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας όσον αφορά την εκπλήρωση των κριτηρίων του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων. Η έκθεση εξαίρει το νέο επίπεδο δέσμευσης και αποφασιστικότητας που επιδεικνύουν οι τουρκικές αρχές.

Κατά τη σύνοδο κορυφής της 18 Μαρτίου μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, η Τουρκία ανέλαβε τη δέσμευση να επισπεύσει ακόμη περισσότερο την εφαρμογή του χάρτη πορείας. Στην κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε μετά τη σύνοδο αυτή, οι 28 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ δεσμεύθηκαν όσον αφορά την άρση των υποχρεώσεων θεώρησης για τους Τούρκους πολίτες, το αργότερο έως τα τέλη Ιουνίου του 2016, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκπληρωθεί και τα 72 κριτήρια του χάρτη πορείας.

ΠΗΓΗhttp://europa.eu

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

1. Πρόταση Κομισιόν για κατάργηση βίζας για τους Τούρκους

2. Γίναμε εθνικοί ευεργέτες των Τούρκων – «Πράσινο φως» από την Κομισιόν για την κατάργηση της βίζας στους Τούρκους

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s