Η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη νομισματική πολιτική (2015-2016) – Επιβεβαίωση του Δικτύου μας

diktiodelta_delta_fws2_agalma_black_ikonidio_site_mikro_copyrightΌποιος αναγνώσει προσεκτικά την έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), την οποία παρέδωσε ο σύμμαχος της μνημονιακής κυβέρνησης και όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων, διοικητής της Τραπέζης, κος Γιάννης Στουρνάρας, θα διαπιστώσει, αφενός μεν, ότι η εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης της χώρας δεν προοιωνίζεται καλή, όσο και εάν προσπαθεί να την ωραιοποιήσει, αφενός δε, ότι οι εκτιμήσεις – αναλύσεις που δημοσιεύονται στο Δίκτυό μας επιβεβαιώνονται πλήρως, διαψεύδοντας τους επικοινωνιακούς πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για τον τρόπο ολοκλήρωσης της πρώτης «αξιολόγησης» του προγράμματος.

Παραπέμπουμε, λοιπόν, στο πλήρες κείμενο της έκθεσης από την επίσημη ιστοσελίδα της ΤτΕ, αλλά και παραθέτουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τον πρόλογο της έκθεσης, που προσυπογράφεται από τον Διοικητή της ΤτΕ, κο Γιάννη Στουρνάρα (οι υπογραμμίσεις δικές μας).

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΠΗΓΗhttp://www.bankofgreece.gr

15/06/2016 – Νομισματική Πολιτική – Έκθεση: (2015-2016), Ιούνιος 2016

Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιµά κατ’ αρχάς ότι η βούληση των εταίρων να προχωρήσουν στην ελάφρυνση του χρέους ενισχύει την εµπιστοσύνη στο µέλλον της ελληνικής οικονοµίας. Ωστόσο, τα µέτρα που περιλαµβάνει η ανακοίνωση του Eurogroup δεν έχουν ακόµη εξειδικευθεί και ποσοτικοποιηθεί, ενώ από το χρονοδιάγραµµα δράσεων που ανακοινώθηκε δεν διαφαίνεται µια αποφασιστική και εµπροσθοβαρής ρύθµιση της βιωσιµότητας του δηµόσιου χρέους. Συνεπώς, το πρόβληµα του δηµόσιου χρέους δεν αντιµετωπίζεται σήµερα στο πλαίσιο της ευνοϊκής διεθνούς συγκυρίας των ιδιαίτερα χαµηλών επιτοκίων, αλλά µετατίθεται για επανεξέταση µετά το τέλος του προγράµµατος. Οι οριστικές αποφάσεις για το χρέος υπόκεινται, πρώτον, στη θετική συνολική αξιολόγηση του προγράµµατος και, δεύτερον, στα πορίσµατα µιας νέας ανάλυσης βιωσιµότητας του χρέους, η οποία θα γίνει το 2018.

Η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει ότι υπάρχουν σηµαντικοί λόγοι για άµεσες ενέργειες ελάφρυνσης του χρέους. Πρώτον, τα επιτόκια παγκοσµίως βρίσκονται σε ιστορικώς χαµηλά επίπεδα και η καµπύλη τους έχει σχετικά περιορισµένη κλίση, πράγµα που σηµαίνει ότι, µε το ίδιο κόστος, η τυχόν ελάφρυνση του χρέους θα µπορούσε να είναι επωφελέστερη για την Ελλάδα αν γίνει σήµερα παρά µετά από µερικά χρόνια, όταν τα επιτόκια παγκοσµίως ενδεχοµένως να είναι υψηλότερα. ∆εύτερον, η ελάφρυνση του χρέους, εάν εφαρµοστεί τώρα, θα συµβάλει στη βελτίωση της εµπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών προς τη χώρα, µε αποτέλεσµα µείωση των ασφαλίστρων κινδύνου, µείωση του κόστους χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων και ενίσχυση των επενδύσεων και των προοπτικών ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας.

Τα εύλογα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, (α) µετάθεση των λήξεων, (β) διαχρονική εξοµάλυνση των πληρωµών τόκων, (γ) επανέναρξη της απόδοσης των κερδών της ΕΚΤ και του Ευρωσυστήµατος από τα χαρτοφυλάκια ελληνικών οµολόγων (ANFA και SMP) και (δ) ανταλλαγή των δανείων του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου µε δάνεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας.

Σύµφωνα µε ανάλυση που παρουσιάζεται στην παρούσα έκθεση, τα µέτρα για την ελάφρυνση του χρέους θα πρέπει να συνοδευθούν και από ελάφρυνση του µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού στόχου. Συγκεκριµένα, ο τελικός στόχος για το πρωτογενές πλεόνασµα της Γενικής Κυβέρνησης από 3,5% του ΑΕΠ µπορεί να µειωθεί σε 2% του ΑΕΠ µετά το 2018, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη επιστροφή της ελληνικής οικονοµίας σε βιώσιµους και σχετικά υψηλούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης. Άλλωστε, η ιστορική εµπειρία δείχνει ότι ελάχιστες χώρες µπόρεσαν να διατηρήσουν πρωτογενές πλεόνασµα της τάξεως του 3,5% του ΑΕΠ για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, όπως απαιτείται στην περίπτωση της Ελλάδος από το 2018 και µετά.

Σενάρια βιωσιµότητας του δηµόσιου χρέους που επεξεργάστηκαν τα στελέχη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος υποδηλώνουν ότι πρωτογενή πλεονάσµατα 2% του ΑΕΠ από το 2018 και µετά είναι συνεπή µε βιωσιµότητα του δηµόσιου χρέους, αρκεί (α) να µετατεθούν περαιτέρω οι λήξεις των δανείων κατά 20 έτη και (β) να εξοµαλυνθούν οι πληρωµές των τόκων που µεταφέρονται και κεφαλαιοποιούνται σε µια περίοδο 20 ετών.

Ταυτόχρονα, η υιοθέτηση χαµηλότερων δηµοσιονοµικών στόχων θα δώσει τη δυνατότητα για µείωση της φορολογίας, που σήµερα είναι υψηλή. Αυτό θα έχει ως συνέπεια ηπιότερες επιπτώσεις στην πραγµατική οικονοµία και κατ’ επέκταση υψηλότερους ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης µεσοµακροπρόθεσµα, γεγονός που θα καταστήσει ταχύτερη την αποκλιµάκωση του δηµόσιου χρέους. ….

….

Ωστόσο οι κίνδυνοι για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας παραµένουν. Ο µεγαλύτερος κίνδυνος συνδέεται µε την υπερβολική, κατά την άποψη της Τράπεζας της Ελλάδος, έµφαση στις αυξήσεις φόρων που αποφασίστηκε στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης για να καλυφθεί το δηµοσιονοµικό κενό της περιόδου 2016-2018. Μια µεγαλύτερη του αναµενοµένου υφεσιακή επίπτωση του αυξηµένου φορολογικού βάρους θα είχε ως δευτερογενή επίδραση την απόκλιση των δηµοσιονοµικών στόχων για τα έσοδα.

Επιπλέον, τυχόν καθυστέρηση στην υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων και ιδιωτικοποιήσεων που προβλέπονται στο πρόγραµµα θα περιορίσει την αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας, µε αποτέλεσµα αναζωπύρωση της αβεβαιότητας, υπονόµευση του κλίµατος εµπιστοσύνης και εξασθένηση των προοπτικών οριστικής εξόδου από την κρίση. Επίσης, τυχόν επιδείνωση της προσφυγικής κρίσης θα µπορούσε να έχει σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισµό και το εµπόριο, επιβραδύνοντας την ανάκαµψη της οικονοµίας. Παράλληλα, εξακολουθούν να υφίστανται κίνδυνοι και αβεβαιότητες όσον αφορά την πορεία της παγκόσµιας οικονοµίας και το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος στο Ηνωµένο Βασίλειο, οι οποίοι µπορούν να επιβραδύνουν την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. *

ΠΗΓΗhttp://www.bankofgreece.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ: Η συμφωνία του EUROGROUP της 25ης Μαΐου 2016: Μία ακόμη καταστροφική για την Ελλάδα συμφωνία (του Δημήτρη Κλούρα)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s